AΡΘΡΟ 1o : ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

1. Για να μπορέσει οποιοσδήποτε να ασκήσει το επάγγελμα του προπονητή πετοσφαίρισης – επαγγελματικά ή και αμισθί – σε οποιοδήποτε σωματείο μέλος της ΚΟΠΕ θα πρέπει απαραίτητα να έχει εγγραφεί στο Μητρώο Προπονητών της ΚΟΠΕ και να κατέχει την σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή που εκδίδει η τελευταία.

2. Η εγγραφή στο Μητρώο Προπονητών της ΚΟΠΕ γίνεται με την υποβολή προς την Σχολή Πετοσφαίρισης της ΚΟΠΕ του σχετικού εντύπου δεόντος συμπληρωμένου. και συνοδευόμενου με όλα τα απαιτούμενα στους παρόντες Κανονισμούς αποδεικτικά στοιχεία.

3. Η Σχολή Πετοσφαίρισης της ΚΟΠΕ εξετάζει την αίτηση εγγραφής και αποφασίζει για την εγγραφή του αιτούντος κατατάσσοντας τον στην αντίστοιχη κατηγορία προπονητών εκδίδοντας ταυτόχρονα και την σχετική ταυτότητα του προπονητή.

4. Η απόφαση της Σχολής κοινοποιείται στον Σύνδεσμο Κυπρίων Προπονητών Πετοσφαίρισης – ΣΥ.ΚΥ.Π.ΠΕ. ενώ ο προπονητής με την εγγραφή του στο μητρώο προπονητών αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη τους όρους και διατάξεις του Καταστατικού και Εσωτερικών Κανονισμών της ΚΟΠΕ αλλά και τους αντίστοιχους των FIVB και CEV.

5. Δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στο μητρώο προπονητών και κατ' επέκταση εξασφάλισης της σχετικής άδειας άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή έχουν οι :

α. Πτυχιούχοι τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ελλάδας με ειδικότητα την πετοσφαίριση ή κάτοχοι ισότιμων διπλωμάτων, πτυχίων ή τίτλων άλλων χωρών.

β. Κάτοχοι διπλωμάτων προπονητή οποιασδήποτε αναγνωρισμένης από την ΚΟΠΕ σχολής προπονητών της Κύπρου ή του εξωτερικού.

Στις περιπτώσεις διπλωμάτων σχολών προπονητών του εξωτερικού απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατάθεση έγγραφης βεβαίωσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες της χώρας έκδοσης του διπλώματος ότι ο κάτοχος έχει το δικαίωμα της άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή στη χώρα αυτή.

ΑΡΘΡΟ 2o : ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. Η σχετική αίτηση εγγραφής προπονητή στο σχετικό Μητρώο της ΚΟΠΕ γίνεται με την υποβολή στην ΚΟΠΕ του σχετικού εντύπου το οποίο πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από :

α. Πιστοποιημένο αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

β. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

γ. Αποδεικτικά στοιχεία κατοχής διπλώματος προπονητή πετοσφαίρισης

δ. Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου

2. Ο αιτητής είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει οποιαδήποτε στοιχεία ή γεγονότα θα μπορούσαν να επηρεάσουν την Σχολή Πετοσφαίρισης στην απόφαση της να δεχτεί ή απορρίψει την αίτηση εγγραφής του, ενώ σε περίπτωση αμφιβολίας κατά πόσο ένα συγκεκριμένο στοιχείο ή και γεγονός είναι ουσιαστικό, ο αιτητής οφείλει να το αποκαλύψει.

3. Κατά την εξέταση της αίτησης εγγραφής η Σχολή Πετοσφαίρισης μπορεί να ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία για όλα τα πιο πάνω αναφερόμενα.

ΑΡΘΡΟ 3o : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

1. Κάθε προπονητής υποχρεούται σε κάθε αγώνα των επίσημων διοργανώσεων της ΚΟΠΕ στον οποίο λαμβάνει μέρος να φέρει μαζί του την ταυτότητα – άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή που εκδίδει η ΚΟΠΕ.

2. Κάθε ομάδα πριν την έναρξη κάθε αγώνα των επίσημων διοργανώσεων της ΚΟΠΕ παρουσιάζει στην γραμματεία μαζί με τα δελτία ταυτότητας των αθλητών της ή τα προβλεπόμενα στις οικείες προκηρύξεις στοιχεία και τις ταυτότητες προπονητών της προπονητικής της ομάδας τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται στο φύλλο αγώνα.

3. Προπονητής ο οποίος πριν την έναρξη του αγώνα δεν παρουσιάζει την ταυτότητα προπονητή δεν μπορεί να εγγραφεί στο φύλλο αγώνα και να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας του ή στον αγωνιστικό χώρο ενώ τέτοια παρουσία αποτελεί παράβαση και θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες των εσωτερικών κανονισμών που αφορούν την αντικανονική συμμετοχή αθλητή σε αγώνα με την τυχόν επιβολή ποινής να αφορά τόσο τον ίδιο όσο και το σωματείο.

AΡΘΡΟ 4o : ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

1. Για την εφαρμογή των παρόντων κανονισμών καθορίζονται τρία ( 3 ) επίπεδα ικανότητας διπλωμάτων προπονητών ή άλλων ισότιμων τίτλων προπονητών όπως πιο κάτω :

α. Δίπλωμα βασικού επιπέδου προπονητικής.

β. Δίπλωμα Β' ή μέσου επιπέδου προπονητικής.

γ. Δίπλωμα Α' ή ανώτερου επιπέδου προπονητικής.

2. Η χορήγηση των πιο πάνω διπλωμάτων γίνεται από σχολές προπονητών οι οποίες λειτουργούν στην Κύπρο κάτω από την εποπτεία και ευθύνη της Σχολής Πετοσφαίρισης της ΚΟΠΕ ή από αντίστοιχες αναγνωρισμένες σχολές προπονητών της FIVB, CEV ή άλλων φορέων του εξωτερικού.

3. Ειδικότερα στην Κύπρο η Σχολή Πετοσφαίρισης της ΚΟΠΕ ιδρύει και λειτουργεί σε περιόδους και κατά τρόπο που η ίδια αποφασίζει σχολές προπονητών όλων των επιπέδων σύμφωνα με τους σχετικούς προς τούτο Κανονισμούς.

ΑΡΘΡΟ 5o : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

1. Η Σχολή Πετοσφαίρισης για την διευκόλυνση της στην λήψη των αποφάσεων της ορίζει με την έναρξη της θητείας της την Επιτροπή Αναγνώρισης Διπλωμάτων η οποία αποτελείται από τρία ( 3 ) μέλη όπως πιο κάτω :

α. Ένα εκπρόσωπο του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής Πετοσφαίρισης σαν πρόεδρο της Επιτροπής.

β. Ένα εκπρόσωπο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ σαν μέλος της Επιτροπής.

γ. Ένα εκπρόσωπο του Συνδέσμου Κυπρίων Προπονητών Πετοσφαίρισης – ΣΥ.ΚΥ.Π.ΠΕ. σαν μέλος της Επιτροπής.

2. Η Επιτροπή εξετάζει θέματα της αρμοδιότητάς της τα οποία έχουν τεθεί ενώπιον της από την Σχολή Πετοσφαίρισης, συνεδριάζει με πρόσκληση του προέδρου της και υποβάλλει τις εισηγήσεις της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής Πετοσφαίρισης το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον δύο ( 2 ) φορές εντός της αγωνιστικής περιόδου.

3. Η θητεία της Επιτροπής είναι ίση με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής Πετοσφαίρισης ενώ σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέλος της δεν προσέλθει σε δύο ( 2 ) συνεχόμενες συνεδρίες της εκπίπτει του αξιώματός του και αντικαθίσταται από τον φορέα που το είχε αρχικά ορίσει.

4. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος έχει την νικώσα ψήφο.

5. Η ΚΟΠΕ παρέχει στην Επιτροπή κάθε δυνατή βοήθεια και υποστήριξη για την εκτέλεση των καθηκόντων της.

6. Η Επιτροπή στα πλαίσια της άσκησης των εξουσιών της για την διερεύνηση της ισοτιμίας των διπλωμάτων μπορεί να ζητήσει, απαιτήσει ή ερευνήσει οποιεσδήποτε πληροφορίες από τους ενδιαφερόμενους.

7. Μετά την εξέταση των ενώπιον της στοιχείων η Επιτροπή κατατάσσει τους αιτητές στα αντίστοιχα επίπεδα ικανότητας και κοινοποιεί την απόφασή της στην Σχολή Πετοσφαίρισης.

8. Νοείται ότι η εξέταση υποθέσεων που παραμένουν εκκρεμείς κατά την έναρξη της θητείας της Επιτροπής ολοκληρώνεται από την προηγούμενη Επιτροπή ενώπιον της οποίας είχαν αρχικά οδηγηθεί.

9. Επί των αποφάσεων της Επιτροπής επιτρέπεται έφεση στην Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ, η οποία αποφασίζει τελεσίδικα σαν δευτεροβάθμιο όργανο σύμφωνα με το Καταστατικό της ΚΟΠΕ.

AΡΘΡΟ 6ο : ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

1. Οι σχολές προπονητών στη Κύπρο λειτουργούν υπό την εποπτεία και ευθύνη της Σχολής Πετοσφαίρισης ή άλλου αναγνωρισμένου από την ΚΟΠΕ φορέα.

2. Η Σχολή Πετοσφαίρισης καθορίζει όλα όσα έχουν σχέση με την λειτουργία των πιο πάνω σχολών σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών της Σχολής Πετοσφαίρισης.

ΑΡΘΡΟ 7o: ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Για την φοίτηση σε σχολή προπονητικής βασικού επιπέδου οι υποψήφιοι πρέπει :

1. Να έχουν ηλικία κατά την έναρξη της σχολής άνω των 18 χρόνων.

2. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου ή γυμνασίου παλαιού τύπου ή άλλου ισότιμου ιδρύματος.

3. Να είναι αρτιμελείς σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στην διδασκαλία της πετοσφαίρισης.

4. Κατ' εξαίρεση του πιο πάνω απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ χωρίς ειδικότητα στην πετοσφαίριση ή κάτοχοι ισότιμων διπλωμάτων ή τίτλων μπορούν να παρακολουθήσουν την σχολή βασικής προπονητικής.

ΑΡΘΡΟ 8o : ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Β' – ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Για την φοίτηση σε σχολή προπονητικής Β' – μέσου επιπέδου οι υποψήφιοι πρέπει :

1. Να έχουν ηλικία κατά την έναρξη της σχολής άνω των 21 χρόνων.

2. Να είναι αρτιμελείς σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στην διδασκαλία της πετοσφαίρισης.

3. Να είναι κάτοχοι διπλώματος προπονητικής βασικού επιπέδου με απόφαση της Σχολής Πετοσφαίρισης.

4. Να έχει έγγραφη βεβαίωση της ΚΟΠΕ ότι άσκησε το επάγγελμα του προπονητή για τουλάχιστον τρεις ( 3 ) πλήρεις αγωνιστικές περιόδους ή να παρουσιάσει υπεύθυνη δήλωση προπονητή Α' – ανώτερου επιπέδου ότι διετέλεσε συνεργάτης του στην προπόνηση συγκεκριμένης ομάδας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών ( 3 ) πλήρων αγωνιστικών περιόδων η οποία επιβεβαιώνεται από την ΚΟΠΕ.

5. Κατ' εξαίρεση των πιο πάνω Πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα την πετοσφαίριση ή κάτοχοι ισότιμων διπλωμάτων, πτυχίων ή τίτλων άλλων χωρών μπορούν να αποκτούν δίπλωμα προπονητή μέσου επιπέδου κατόπιν παρακολούθησης της αντίστοιχης σχολής.

ΑΡΘΡΟ 9o : ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Α' – ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Για την φοίτηση σε σχολή προπονητικής Α' – ανώτερου επιπέδου οι υποψήφιοι πρέπει :

1. Να έχουν ηλικία κατά την έναρξη της σχολής άνω των 24 χρόνων.

2. Να είναι αρτιμελείς σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στην διδασκαλία της πετοσφαίρισης.

3. Να είναι κάτοχοι διπλώματος προπονητικής Β' – μέσου επιπέδου με απόφαση της Σχολής Πετοσφαίρισης.

4. Να έχει έγγραφη βεβαίωση της ΚΟΠΕ ότι άσκησε το επάγγελμα του προπονητή για τουλάχιστον τρεις ( 3 ) πλήρεις αγωνιστικές περιόδους ή να παρουσιάσει υπεύθυνη δήλωση προπονητή Α' – ανώτερου επιπέδου ότι διετέλεσε συνεργάτης του στην προπόνηση συγκεκριμένης ομάδας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών ( 3 ) πλήρων αγωνιστικών περιόδων η οποία επιβεβαιώνεται από την ΚΟΠΕ.

ΑΡΘΡΟ 10o : ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

1. Οι προπονητές οποιασδήποτε κατηγορίας υποχρεούνται να παρακολουθούν σεμινάρια, ημερίδες και διαλέξεις επιμόρφωσης που οργανώνονται από τα αρμόδια όργανα.

2. Τα σωματεία οφείλουν να διευκολύνουν τους προπονητές τους στη συμμετοχή τους στις προαναφερόμενες εκδηλώσεις.

3. Προπονητής οποιουδήποτε επιπέδου ο οποίος στη διάρκεια μιας 2ετίας δεν παρακολούθησε εξ' υπαιτιότητας του ένα ( 1 ) τουλάχιστον από τα σεμινάρια που οργανώνει ή και αναγνωρίζει η Κ.Ο.ΠΕ., μετά την λήξη και πριν από την έναρξη της επόμενης αγωνιστικής περιόδου στερείται της άδειας άσκησης επαγγέλματος για την αγωνιστική περίοδο που ακολουθεί.

Νοείται ότι κατά την διάρκεια της αναφερόμενης διετίας θα έχουν πραγματοποιηθεί τρία ( 3 ) τουλάχιστον σεμινάρια οργανωμένα ή και αναγνωρισμένα από την ΚΟΠΕ.

4. Σε περίπτωση υποτροπής σύμφωνα και με τις πρόνοιες του άρθρου 10 των παρόντων κανονισμών η άδεια ανακαλείται οριστικά.

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΤΙΜΩΡΟΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

1. Κάθε προπονητής είναι λειτουργός του αθλήματος της πετοσφαίρισης και σαν τέτοιος έχει υποχρέωση να εφαρμόζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις και καθήκοντα του όπως αυτά απορρέουν από τους παρόντες κανονισμούς, το Καταστατικό και Εσωτερικούς Κανονισμούς της ΚΟΠΕ όπως και τους Κανονισμούς Παιδιάς.

2. Τηρουμένων των προνοιών του Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών της ΚΟΠΕ πειθαρχική δικαιοδοσία επί των πιο πάνω έχει η Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ, η οποία μπορεί να επιλαμβάνεται αυτεπάγγελτα ή μετά από καταγγελία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ, του ΣΥ.ΚΥ.Π.ΠΕ, σωματείου ή άλλου ενδιαφερομένου, καταγγελιών κατά των πιο πάνω.

3. Η Δικαστική Επιτροπή μπορεί να επιβάλλει ποινές οι οποίες προβλέπονται στους παρόντες Κανονισμούς για τα πιο κάτω παραπτώματα ενώ κατά την εξάσκηση των καθηκόντων της μπορεί να δέχεται τεχνικά μέσα όπως βιντεοκασέτες, μαγνητοταινίες, φωτογραφίες, δημοσιεύματα του Τύπου και άλλα.

α. Για αντιαθλητική ή ανάρμοστη συμπεριφορά προς αθλητές, αντιπάλους, προπονητές, εφόρους, ιατρούς, φυσιοθεραπευτές, φροντιστές ομάδων, διαιτητές, επόπτες, μέλη της γραμματείας, φιλάθλους, μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων σωματείων μελών της ΚΟΠΕ, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ ή και οργάνων αυτής, μέλη του ΣΥ.ΚΥ.Π.ΠΕ.

β. Για εξύβριση λόγω ή έργω ή επίθεση ή και απόπειρα επίθεσης κατά των αναφερομένων πιο πάνω.

γ. Για δόλια συμμετοχή του σε αγώνα ή και δήλωση συμμετοχής του σε αγώνα η οποία έγινε δόλια ενώ ο ίδιος δεν εδικαιούτο να λάβει μέρος.

δ. Για κάθε άλλη πράξη ή ενέργεια η οποία προσβάλλει το φίλαθλο πνεύμα ή και την αθλητοπρέπεια και ευταξία των αγώνων.

ε. Για ανοίκειο ή άλλο δυσφημιστικό δημοσίευμα ή δήλωση στρεφόμενο εναντίον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ, ή οργάνων αυτής, αλλά και κατά των αναφερομένων στην παράγραφο 3 α ή και του ίδιου του αθλήματος της πετοσφαίρισης.

στ. Σε περίπτωση που με την εν γένει συμπεριφορά του κρίνεται ακατάλληλος για το άθλημα ή και το επάγγελμα του προπονητή ή υπέπεσε σε παράπτωμα ηθικής τάξεως ή διαπράξει αδίκημα που διασύρει ή δυσφημεί το άθλημα ή υπέχει οικονομική υποχρέωση προς σωματείο , επιδικασθείσα τελεσίδικα από τα αρμόδια όργανα.

ζ. Σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος κανονισμού ή και για οποιαδήποτε παράβαση η μη τήρηση των όρων και διατάξεων του Καταστατικού, των Εσωτερικών Κανονισμών και των Προκηρύξεων καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά.

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Με βάση το άρθρο 25 του Καταστατικού η Δικαστική Επιτροπή δύναται να επιβάλει τις πιο κάτω ποινές:

α. Προφορική επίπληξη με δημοσίευση ή όχι στον Τύπο.

β. Αυστηρή έγγραφη επίπληξη με δημοσίευση ή όχι στον Τύπο.

γ. Χρηματική ποινή μέχρι € 5.000,00.

δ. Προσωρινός αποκλεισμός ο οποίος σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες.

ε. Αποκλεισμό από ορισμένο αριθμό αγώνων.

στ. Διαγραφή και αποβολή από τις επιτροπές ή και όργανα της ΚΟΠΕ ή του ΣΥ.ΚΥ.Π.ΠΕ. που οι ίδιοι ορίζουν, οποιουδήποτε προπονητή καταδικάζεται για σοβαρή παράβαση των βασικών ή θεμελιωδών αρχών της Ομοσπονδίας Σ' αυτή την περίπτωση ο διαγραφόμενος δικαιούται εντός ενός μηνός από της κοινοποίησης σ' αυτόν της διαγραφής του, να εφεσιβάλει την απόφαση ενώπιον της Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού (ΑΔΕΑ) του ΚΟΑ.

ζ. Οριστική διαγραφή και αποβολή από τη δύναμη της ΚΟΠΕ οποιουδήποτε προσώπου καταδικάζεται για σοβαρή παράβαση των βασικών ή θεμελιωδών αρχών της Ομοσπονδίας. Σε αυτή τη περίπτωση το διαγραφόμενο άτομο δικαιούται εντός ενός μηνός από της κοινοποίησης σ' αυτόν της διαγραφής του να εφεσιβάλει την απόφαση ενώπιον της Ανώτατης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού (ΑΔΕΑ) του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

2. Οποιοσδήποτε παραλείψει να παρουσιασθεί ενώπιον της Δικαστικής Επιτροπής αν και κλήθηκε κανονικά, τιμωρείται από αυτή αν κατά την κρίση της αυτή η παράλειψη ήταν αδικαιολόγητη ή σκόπιμη.

3. Η Δικαστική Επιτροπή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της μπορεί να καταδικάζει οποιοδήποτε διάδικο, κατήγορο, κατηγορούμενο ή μάρτυρα στην καταβολή των εξόδων των διαφόρων υποθέσεων.

4. Σωματείο θεωρείται συνυπεύθυνο μαζί με τον προπονητή του για οποιαδήποτε χρηματική ποινή επιβληθεί σ' αυτούς και φέρει την πρώτη ευθύνη για την καταβολή της χρηματικής ποινής μέσα σε ένα μήνα από την επιβολή της.

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

1. Προπονητής που κατέχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να εργοδοτηθεί σε σωματεία της ΚΟΠΕ υποχρεούται να συνάψει και υπογράψει συμβόλαιο ή συμφωνία συνεργασίας εξαιρουμένων των προπονητών οι οποίοι θα εργοδοτηθούν σε ομάδες αναπτυξιακών κλιμακίων όπως αυτά ορίζονται στις οικείες προκηρύξεις της ΚΟΠΕ για τους οποίους η υπογραφή συμβολαίου είναι προαιρετική.

2. Σαν ελάχιστη χρονική περίοδος ενός συμβολαίου καθορίζεται η μία αγωνιστική περίοδος εκτός των περιπτώσεων εκείνων που η συμφωνία έγινε μετά την έναρξη της εν λόγω περιόδου οπότε και το συμβόλαιο μπορεί να αφορά το διάστημα μέχρι την λήξη της περιόδου.

3. Το πρωτότυπο συμβόλαιο ή συμφωνία συνεργασίας που υπογράφεται μεταξύ σωματείου και προπονητή θα κατατίθενται εις τριπλούν στην ΚΟΠΕ δεόντως συμπληρωμένα, υπογραμμένα ενώ η κατάθεση τους σε φωτοτυπία ή μέσω τηλεομοιότυπου ( φαξ ) δεν θα γίνεται αποδεκτή.

4. Η ΚΟΠΕ θα σφραγίζει και πιστοποιεί τα τρία ( 3 ) πρωτότυπα, θα κρατεί το ένα ( 1 ) ο οποίο θα καταχωρεί στο σχετικό μητρώο της και θα επιστρέφει από ένα ( 1 ) πρωτότυπο στο σωματείο και στον προπονητή.

5. Οποιεσδήποτε πρόσθετες συμφωνίες ή έγγραφα ή αναφορές σε συμφωνίες ή έγγραφα για τα οποία γίνεται αναφορά στους όρους του συμβολαίου, θα πρέπει επίσης να κατατίθενται στην ΚΟΠΕ σαν αναπόσπαστο μέρος του συμβολαίου, εφόσον αυτές επηρεάζουν ή αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα είτε στην διάρκεια είτε στους οικονομικούς όρους του συμβολαίου ή σε επιπρόσθετους οικονομικούς όρους ή υποχρεώσεις του σωματείου ή του προπονητή.

6. Τα συμβόλαια μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιηθούν με κοινό αίτημα των δύο μερών και οι τροποποιήσεις αυτές πρέπει απαραίτητα να αποστέλλονται υπογεγραμμένες και από τα δύο μέρη στην ΚΟΠΕ αλλιώς δεν θα αναγνωρίζονται.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ θα καθορίζει ποσό το οποίο θα καταβάλλεται από τον προπονητή σαν παράβολο με την κατάθεση του συμβολαίου ή και τροποποιήσεων του.

8. Το συμβόλαιο που κατατίθεται στην ΚΟΠΕ αποτελεί ακαταμάχητο τεκμήριο για σκοπούς διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών ενώ σε περίπτωση που το συμβόλαιο μεταξύ προπονητή και σωματείου δεν έχει κατατεθεί στην ΚΟΠΕ, η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών δεν έχει δικαιοδοσία να επιληφθεί διαφορών που προκύπτουν από αυτό.

9. Η κατάθεση των συμβολαίων στην ΚΟΠΕ δεν δημιουργεί τεκμήριο εγκυρότητας τους.

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1. ΣΥΝΘΕΣΗ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

α. Η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών ( Ε.Ε.Δ. ) είναι πενταμελής και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τρία Μέλη. Όλοι ορίζονται σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία λήξης της θητείας της προηγούμενης Ε.Ε.Δ. ενώ μέχρι του ορισμού των νέων μελών, τα καθήκοντα της Επιτροπής θα εκτελούνται από τα παλαιά μέλη.

β. Ο Πρόεδρος , ο Αντιπρόεδρος και το ένα μέλος της Επιτροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ, ενώ τα άλλα δύο από τον ΣΥ.ΚΥ.Π.ΠΕ ( Σύνδεσμος Κυπρίων Προπονητών Πετοσφαίρισης ).

γ. Τα μέλη που ορίζονται από τον ΣΥ.ΚΥ.Π.ΠΕ κοινοποιούνται έγκαιρα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ για την τελική επικύρωση από αυτό του διορισμού τους.

δ. Αν ο ΣΥ.ΚΥ.Π.ΠΕ αρνηθεί ή αμελήσει να ορίσει οποιοδήποτε μέλος στην Επιτροπή μέσα στα καθορισμένα χρονικά πλαίσια τότε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ μπορεί να ορίσει αυτό το μέλος ή τα μέλη.

2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

α. Τα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να είναι ψηλού ηθικού επιπέδου, ακέραιου χαρακτήρα και να κατέχουν πείρα και ικανότητα, σχετικά με τον αθλητισμό και την πετοσφαίριση ειδικότερα.

β. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής πρέπει να είναι νομικός εγνωσμένου κύρους.

γ. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή οριστούν μέλη της Ε.Ε.Δ. μέλη Διοικητικών Συμβουλίων σωματείων της ΚΟΠΕ, εν ενεργεία πετοσφαιριστές, διαιτητές, προπονητές καθώς και άτομα που καταδικάστηκαν για σοβαρή παράβαση των βασικών ή θεμελιωδών αρχών της Ομοσπονδίας, από αρμόδιο όργανο της ΚΟΠΕ ή από Δικαστήριο της Δημοκρατίας, για ατιμωτικό αδίκημα ή αδίκημα ηθικής αισχρότητας.

Νοείται ότι μέλη που έχουν οριστεί και ακολούθως αποκτήσουν οποιαδήποτε ιδιότητα περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο, εκπίπτουν αυτόματα του αξιώματος τους.

3. ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

α. Μέλος της Επιτροπής εκπίπτει του αξιώματος του:

1. Σε περίπτωση καταδίκης του από αρμόδιο Δικαστήριο ή Σώμα για λόγους ηθικής φύσης.

2. Για σοβαρή παράβαση του Καταστατικού και των Κανονισμών της ΚΟΠΕ.

3. Σε περίπτωση καταδίκης του με οποιαδήποτε ποινή από την Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ ή την ΑΔΕΑ.

4. Σε περίπτωση ισχύος της παραγράφου 4γ των παρόντων κανονισμών.

5. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2γ των παρόντων κανονισμών.

β. Για τις περιπτώσεις 1 και 2 πιο πάνω θα αποφασίζει η Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ κατόπιν παραπομπής του μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.

4. ΘΗΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

α. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τετραετής συμβαδίζει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ και λήγει μόλις εκλεγούν τα νέα μέλη της.

Νοείται ότι η εκδίκαση υποθέσεων που παραμένουν εκκρεμείς κατά την έναρξη της θητείας της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών ολοκληρώνεται από την προηγούμενη Επιτροπή ενώπιον της οποίας είχαν αρχικά οδηγηθεί.

β. Κανενός μέλους της Επιτροπής δύναται να ανακληθεί ο διορισμός του πριν την κανονική λήξη της θητείας του.

γ. Μέλος της Επιτροπής, που απουσιάζει αδικαιολόγητα κατά την κρίση του Προέδρου της από τρεις συνεχόμενες συνεδρίες, εκπίπτει του αξιώματος του.

δ. Σε περίπτωση κένωσης θέσης της Επιτροπής για οποιοδήποτε λόγο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ ή και ο ΣΥ.ΚΥ.Π.ΠΕ ανάλογα, συνέρχονται εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία κένωσης της θέσης και ορίζουν νέο μέλος ή μέλη, για το υπόλοιπο της θητείας της Επιτροπής.

5. ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

α. Ο Πρόεδρος προεδρεύει της Επιτροπής ενώ σε περίπτωση απουσίας του αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο ο οποίος εκλέγεται μεταξύ των μελών της στην 1η της συνεδρία.

β. Σε περίπτωση απουσίας τόσο του Προέδρου όσο και του Αντιπροέδρου την προεδρία της Επιτροπής αναλαμβάνει το γηραιότερο από τα παρόντα μέλη.

γ. Η Επιτροπή συνέρχεται σε χρόνο που θα καθορίσει ο Πρόεδρος της και βρίσκεται σ' απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα των απόντων.

δ. Η Επιτροπή εκδικάζει υποθέσεις με συνοπτική διαδικασία και όχι αργότερα από τριάντα μέρες από την ημέρα της παραπομπής τους ενώπιον της.

ε. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων έχουν τη νικώσα ψήφο.

στ. Για κάθε συνεδρία θα τηρούνται πρακτικά τα οποία αφού υπογραφούν από τον Πρόεδρο ή Προεδρεύοντα της Επιτροπής, θα κοινοποιούνται στο Δ.Σ. της ΚΟΠΕ.

ζ. Τα πρακτικά των συνεδριών της Επιτροπής δεν δημοσιοποιούνται με οποιοδήποτε τρόπο, εκτός κατόπιν συγκατάθεσης του Δ.Σ. της ΚΟΠΕ.

η. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής τα οποία έχουν με οποιοδήποτε τρόπο ενδιαφέρον με συγκεκριμένο σωματείο ή πετοσφαιριστή ή δικηγόρο που παρουσιάζεται ενώπιον της Επιτροπής αποκλείονται από τη διαδικασία για την συγκεκριμένη υπόθεση.

θ. Την ύπαρξη ενδιαφέροντος ή όχι αποφασίζει τελεσίδικα ο Πρόεδρος της Επιτροπής για κάθε υπόθεση ενώπιον της.

ι. Οποιαδήποτε απόφαση της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών δύναται να προσβληθεί με προσφυγή στην Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ, η οποία αποφασίζει τελεσίδικα σαν δευτεροβάθμιο όργανο σύμφωνα με το Καταστατικό της ΚΟΠΕ.

6. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες:

α. Εκδικάζει ή και επιλύει διαφορές ( οικονομικές και άλλες ) που προκύπτουν :

1. Μεταξύ σωματείων και προπονητών κατόχων συμβολαίων Κυπρίων και ξένων.

2. Μεταξύ σωματείων μελών της ΚΟΠΕ αναφορικά με θέματα εργοδότησης προπονητών.

3. Μεταξύ ΚΟΠΕ και προπονητών κατόχων συμβολαίων Κυπρίων και ξένων.

β. Επιλύει διαφορές που αφορούν την ύπαρξη ή μη συμβολαίου.

γ. Ερμηνεύει διατάξεις ή και πρόνοιες των συμβολαίων προπονητών με τα Σωματεία ή και την ΚΟΠΕ.

δ. Γνωμοδοτεί επί θεμάτων ή και ερωτημάτων που υποβάλλονται σ' αυτή από την Γενική Συνέλευση ή και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ, σχετικά με τις διατάξεις των παρόντων κανονισμών.

ε. Επιβάλλει ποινές όπως καθορίζονται στο παρόν άρθρο σε προπονητές και σωματεία που έχουν παραβεί τις διατάξεις του.

στ. Καθορίζει τους τρόπους αποπληρωμής των ποσών που αποφασίζει ότι είναι πληρωτέα, καθώς και την διορία αποπληρωμής τους.

ζ. Οποιαδήποτε άλλη αναγκαία εξουσία για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού όπως και των σχετικών με άρθρων των Εσωτερικών Κανονισμών.

η. Παραπέμπει όταν το κρίνει αναγκαίο οποιοδήποτε ενώπιον της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠΕ .

2. Για θέματα που δεν προβλέπονται στους παρόντες κανονισμούς, η Επιτροπή θα αποφασίζει κατά τρόπο που συνάδει με το πνεύμα των παρόντων Κανονισμών.

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

α. Η διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής ξεκινά με προσφυγή η οποία ασκείται από σωματείο της ΚΟΠΕ, προπονητή ή άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

β. Σε περιπτώσεις οικονομικών διαφορών οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι εκτελεστές κατά τον τρόπο που η ίδια θα αποφασίσει .

γ. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κλήσεις για προσέλευση ενώπιον της ατόμων ή Σωματείων. Οι κλήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται στα ενδιαφερόμενα μέρη τουλάχιστον τρεις ( 3 ) μέρες πριν την συνεδρία της Επιτροπής.

δ. Άρνηση ή παράλειψη προσέλευσης ενώπιον της Επιτροπής, αποτελεί παράπτωμα και ο υπαίτιος παραπέμπεται στη Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ.

ε. Οποιοσδήποτε διάδικος μπορεί να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής είτε αυτοπροσώπως είτε δια δικηγόρου. Εάν οποιοσδήποτε διάδικος απουσιάζει κατά την συζήτηση της υπόθεσης, αυτή εκδικάζεται ερήμην του, εκτός εάν η Επιτροπή έχει ειδοποιηθεί έγκαιρα οπότε και έχει το δικαίωμα να αποφασίσει διαφορετικά.

στ. Η απόφαση της Επιτροπής παραμένει σε ισχύ μέχρι πλήρους ικανοποίησης ή ακύρωσης της από την ίδια ή τη Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ.

ζ. Διάδικος ο οποίος καταδικάστηκε στην καταβολή αποζημίωσης μπορεί να υποβάλει αίτημα στην Επιτροπή για την δια περιοδικών πληρωμών αποπληρωμή της.

η. Σωματείο μπορεί να προσφύγει στην Επιτροπή κατά προπονητή του αφού πρώτα έχει απευθύνει έγγραφη προειδοποίηση σ' αυτόν καλώντας τον να συμμορφωθεί με τους όρους του συμβολαίου του και δίνοντας του γι' αυτό εύλογο διάστημα.

θ. Για κάθε προσφυγή οποιουδήποτε, είτε στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών είτε στη Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ, καταβάλλεται παράβολο το οποίο καθορίζεται της το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ.

ι. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή διαφορών μεταξύ σωματείων και προπονητών στην αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η ύπαρξη έγγραφης συμφωνίας των δύο μερών η οποία έχει από οποιονδήποτε εκ των δύο κατατεθεί στην ΚΟΠΕ και στην οποία τα δύο μέρη ρητά και ενυπόγραφα συμφωνούν με την υπαγωγή των διαφορών που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της εν λόγω συμφωνίας στη δικαιοδοσία της παρούσας Επιτροπής.

8. ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Με βάση τους παρόντες κανονισμούς η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών μπορεί να επιβάλει τις πιο κάτω ποινές :

α. Προφορική επίπληξη .

β. Αυστηρή έγγραφη επίπληξη .

γ. Χρηματική ποινή : Σε περίπτωση σωματείου μέχρι € 20.000,00 και σε περίπτωση προσώπου μέχρι € 10.000,00

δ. Προσωρινό αποκλεισμό σωματείου ή ατόμου από οποιαδήποτε αγωνιστική εκδήλωση η οποία σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες.

ε. Αποκλεισμό σωματείου ή ατόμου από ορισμένο αριθμό αγώνων.

στ. Μηδενισμό σωματείου σε συγκεκριμένο αγώνα σύμφωνα με τις διατάξεις των Εσωτερικών Κανονισμών της ΚΟΠΕ. Νοείται ότι μηδενισμός σωματείου σε αγώνα πρωταθλήματος Κυπέλλου ή των Play off των πρωταθλημάτων συνεπάγεται τον αυτόματο αποκλεισμό του από την συνέχεια της διοργάνωσης.

ζ. Αφαίρεση από την βαθμολογία Σωματείου της παρούσας ή και της επόμενης αγωνιστικής περιόδου μέχρι και δέκα ( 10 ) βαθμών ή και αποκλεισμός σωματείου από την συμμετοχή ή και συνέχεια κάποιας διοργάνωσης.

η. Αναστολή της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή για ορισμένο χρονικό διάστημα. Σ' αυτή την περίπτωση ο προπονητής δικαιούται εντός ενός μηνός από της κοινοποίησης σ' αυτόν της διαγραφής του να την εφεσιβάλει ενώπιον της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠΕ.

θ. Οριστική αναστολή της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή και διαγραφή του από το μητρώο προπονητών της ΚΟΠΕ. Σ' αυτή την περίπτωση ο προπονητής δικαιούται εντός ενός μηνός από της κοινοποίησης σ' αυτόν της διαγραφής του να την εφεσιβάλει ενώπιον της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠΕ.

ι. Απαγόρευση εργοδότησης προπονητή :

1. Καμιά σύναψη συμφωνίας συνεργασίας με οποιοδήποτε προπονητή Κύπριο ή μη μπορεί να πραγματοποιηθεί από σωματείο σε περίπτωση που αυτό έχει καταδικαστεί από την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών για οφειλές προς προπονητές του και με απόφαση της επιτροπής δεν έχει συμμορφωθεί προς την απόφαση της.

2. Η απαγόρευση αυτή θα ισχύει μέχρι το σωματείο συμμορφωθεί με τις αποφάσεις και οδηγίες της Επιτροπής, ενώ μοναδικός υπεύθυνος να κρίνει αυτό είναι η ίδια η Επιτροπή.

2. Η Επιτροπή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της μπορεί να καταδικάζει οποιοδήποτε διάδικο, κατήγορο, κατηγορούμενο ή μάρτυρα στην καταβολή των εξόδων των διαφόρων υποθέσεων.

3. Η επιμέτρηση της ποινής αφήνεται στη διακριτική εξουσία της Επιτροπής ενώ σε κάθε υπόθεση η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει περισσότερες της μίας ποινές.

9. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α. Διακοπή Συμβολαίου

1. Προπονητής ο οποίος επιθυμεί τερματισμό του συμβολαίου του οφείλει να προσφύγει στην Ε.Ε.Δ.

2. Προπονητής μπορεί να προσφύγει στην Επιτροπή για τερματισμό του συμβολαίου του όταν το οφειλόμενο προς αυτόν ποσό από την οικονομική συμφωνία που έχει συνάψει είναι καθυστερημένο πέραν των τριών ( 3 ) μηνών.

3. Σε περίπτωση μονομερούς διακοπής συμβολαίου από σωματείο ο προπονητής μπορεί εντός 30 ημερών από της κοινοποίησης σ' αυτόν της απόφασης του σωματείου να προσφύγει στην Ε.Ε.Δ.

4. Σε περίπτωση τερματισμού συμβολαίου κοινή συναινέση ο προπονητής μπορεί να εργοδοτηθεί σε άλλο σωματείο τηρουμένων των σχετικών διατάξεων των παρόντων Κανονισμών.

5. Σωματείο το οποίο δεν επιθυμεί την συνέχιση της συνεργασίας του με κάποιο προπονητή μπορεί να προχωρήσει σε διακοπή του συμβολαίου του καταβάλλοντας σ' αυτόν σαν ελάχιστη αποζημίωση εκτός των δεδουλευμένων του και επιπρόσθετη αποζημίωση των δύο ( 2 ) ποσών συμποσούμενων στα 2/3 του συνολικού ποσού του υπογραμμένου συμβολαίου του. Νοείται ότι το συνολικό ποσό των δεδουλευμένων και της αποζημίωσης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεπερνά το συμφωνηθέν ποσό του συμβολαίου το οποίο αποτελεί το μέγιστο ποσό που δικαιούται κάποιος σε κάθε περίπτωση.

β. Συμβόλαιο σε ισχύ

1. Προπονητής ο οποίος εργοδοτείται σε κάποιο σωματείο μπορεί δύο (2) μήνες πριν την λήξη του συμβολαίου του και εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων που είχε υπό την ευθύνη του, να έρχεται σε επαφή με άλλο σωματείο για την διερεύνηση πιθανότητας συνεργασίας.

2. Προπονητής δεν θα δέχεται άμεσα ή έμμεσα οποιεσδήποτε προτάσεις από άλλο σωματείο για σκοπό υπογραφής συμβολαίου κατά τη διάρκεια του χρόνου που διατηρεί συμβόλαιο εκτός αν έχει προηγουμένως εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του σωματείου με το οποίο διατηρεί συμβόλαιο ή εμπίπτει στις πρόνοιες της πιο πάνω παραγράφου.

3. Σωματείο που επιθυμεί να συνεργαστεί με προπονητή ο οποίος διατηρεί συμβόλαιο με άλλο σωματείο δεν μπορεί να προβαίνει σε διαπραγματεύσεις μαζί του χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου σωματείου εκτός εάν αυτός εμπίπτει στις πρόνοιες της παραγράφου 1.

4. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης παραβίασης των όρων 1 και 2 πιο πάνω το υπαίτιο σωματείο ή και ο προπονητής θα παραπέμπονται στη Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ και θα υπόκεινται σε χρηματική ποινή σύμφωνα με τους οικείους Κανονισμούς. Επιπρόσθετα το υπαίτιο σωματείο αποκλείεται από του να συνάψει συμφωνία συνεργασίας με τον εν λόγω προπονητή για περίοδο δύο χρόνων από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης από την Επιτροπή.

5. Σωματείο που συνάπτει συμβόλαιο με προπονητή ο οποίος διατηρεί συμβόλαιο με άλλο σωματείο σε χρόνο και τρόπο που δεν προνοείται από τους παρόντες κανονισμούς καθώς και ο εμπλεκόμενος προπονητής θα παραπέμπονται στη Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ και θα υπόκεινται σε χρηματική ποινή σύμφωνα με τους οικείους Κανονισμούς. Επιπρόσθετα το υπαίτιο σωματείο αποκλείεται από του να συνάψει συμφωνία συνεργασίας με τον εν λόγω προπονητή για περίοδο δύο χρόνων από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης από την Επιτροπή.

γ. Τερματισμός Δραστηριότητας

1. Προπονητής ο οποίος τερματίζει την επαγγελματική του δραστηριότητα του οφείλει να ειδοποιήσει το σωματείο του και την ΚΟΠΕ γραπτώς.

2. Προπονητής κάτοχος συμβολαίου που τερματίζει την επαγγελματική δραστηριότητα του δεν θα δικαιούται να εισπράττει οποιαδήποτε ωφελήματα πηγάζουν από το συμβόλαιο του πέραν των δεδουλευμένων του.

ΑΡΘΡΟ 15o : ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όλες οι διατάξεις του τίθενται άμεσα σε ισχύ, εκτός των άρθρων 1 – 4 των σχετικών με την παραχώρηση άδειας άσκησης επαγγέλματος σε προπονητές και την κατάταξή τους στα σχετικά επίπεδα προπονητών των παρόντων Κανονισμών, για τις οποίες δίνεται περίοδος χάριτος τριών ( 3 ) αγωνιστικών περιόδων μέσα στις οποίες η Σχολή Πετοσφαίρισης θα λειτουργήσει σχολές προπονητών μέσου και ανώτερου επιπέδου τις οποίες θα κληθούν να παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι.

ΑΡΘΡΟ 16o : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι παρόντες κανονισμοί μπορούν να δέχονται αλλαγές ή βελτιώσεις μετά την λήξη κάθε αγωνιστικής περιόδου και πριν την έναρξη της επόμενης.

2. Για οποιοδήποτε θέμα δεν περιλαμβάνεται στους παρόντες κανονισμούς ή εκεί όπου υπάρχει ασάφεια ή σύγκρουση με άρθρα του Καταστατικού, ή των Εσωτερικών Κανονισμών της Ομοσπονδίας θα εφαρμόζονται, κατά προτεραιότητα τα άρθρα του Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ