ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ

1.1 Η Επωνυμία του Συνδέσμου είναι ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑΣ με έδρα τη Λευκωσία.

1.2 Έμβλημα του Συνδέσμου είναι το φιλέ με μπροστά τον χάρτη της Κύπρου και δεξιά την επωνυμία του συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

2.1 Σκοποί:

Α. Η συνένωση και οργάνωση των προπονητών πετόσφαιρας για την αντιμετώπιση και επίλυση των διαφόρων προβλημάτων τους.

Β. Η διατήρηση και βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μελών του Σωματείου και/ή η καλλιέργεια και ανάπτυξη πνεύματος αμοιβαίας βοήθειας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Σωματείου

Γ. Η ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των μελών του Σωματείου και οποιουδήποτε προσώπου, οργάνωσης, ιδρύματος, συνδέσμου, σωματείου και/ή φορέα που έχει σχέση με τους προπονητές πετόσφαιρας και/ή με τον αθλητισμό.

Δ. Η παροχή οποιασδήποτε μορφής βοήθειας και συνδρομής προς τα μέλη του Σωματείου, καθώς και η παροχή κάθε υποστήριξης επί οποιουδήποτε νόμιμου, θεμιτού εύλογου και δίκαιου αιτήματος των μελών του Σωματείου.

Ε. Η από το Σωματείο και τα μέλη του λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την καταστολή της βίας στα γήπεδα και γενικότερα στον αθλητισμό.

ΣΤ. Το Σωματείο θα έχει υπερκομματικό χαρακτήρα και θα απέχει από οποιεσδήποτε κομματικές και/ή πολιτικές δραστηριότητες.

2.2 Μέσα:

Το Σωματείο επιτυγχάνει τους σκοπούς του με:

Α. Την συντήρηση κατάλληλου οικήματος για τα μέλη

Β. Την οργάνωση διαφόρων καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων

Γ. Την επικοινωνία και συνεργασία με άλλα Σωματεία στην Κύπρο και στο εξωτερικό με τους αυτούς και/ή παρόμοιους σκοπούς.

Δ. Το δανεισμό ή την εξεύρεση χρημάτων για τους σκοπούς του Συνδέσμου κάτω από τέτοιους όρους και με τέτοιες εγγυήσεις, όπως ήθελε κρίνει ορθό το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά έτσι που η ευθύνη των μελών να μην επεκτείνεται πέραν από το ποσό των αντίστοιχων ετήσιων ή άλλων συνδρομών των μελών.

Ε. Την εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης πράξης αναγκαίας για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 3

ΜΕΛΗ

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε επίτιμα και τακτικά.

3.1 Επίτιμα Μέλη:

Α. Με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ανακηρύσσονται ως επίτιμα μέλη φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία προσέφεραν ιδιαίτερες υπηρεσίες προς το σωματείο.

Β. Τα επίτιμα μέλη δικαιούνται να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να μετέχουν στις συζητήσεις, δεν μπορούν όμως να ψηφίζουν ή να ψηφίζονται. Απαλλάσσονται όλων των οικονομικών υποχρεώσεων που έχουν τα τακτικά μέλη.

3.2 Τακτικά Μέλη:

A. Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν οποιαδήποτε άτομα Κυπριακής ή Ελληνικής υπηκοότητας που διαμένουν στην Κύπρο μόνιμα τα τελευταία δύο χρόνια πριν την αίτηση εγγραφής τους ως μέλη ηλικίας άνω των 18 ετών, εκτός εάν είναι απόφοιτοι του Τ.Ε.Φ.Α.Α, ή άλλης αναγνωρισμένης Σχολής, καθώς και απόφοιτοι της Σχολής Προπονητών της Κ.Ο.ΠΕ. βασικού επιπέδου.

1. Είναι κάτοχος Πτυχίου Πανεπιστημιακής Σχολής Φυσικής Αγωγής.

2. Είναι κάτοχοι διπλώματος Σχολής Προπονητών, ή ξένης Σχολής, αναγνωρισμένη από την Κ.Ο.ΠΕ., Κ.Ο.Α. και ΣΥ.ΚΥ.Π.ΠΕ

Β. Η αίτηση εγγραφής του νέου μέλους ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει υποχρέωση έγκρισης ή απόρριψης της κατά την επόμενη τακτική συνεδρία του.

Γ. Απορριφθείσα αίτηση μπορεί να αναθεωρηθεί από την Γενική Συνέλευση στην οποία έχει δικαίωμα προσφυγής το υποψήφιο μέλος του οποίου απορρίφθηκε.

Δ. Στο νέο μέλος παραδίδεται το Καταστατικό του Σωματείου μαζί με την σχετική ειδοποίηση της εγγραφής του.

3.3 Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σωματείο, με αίτηση του στο Διοικητικό Συμβούλιο, νοουμένου ότι έχει τακτοποιήσει τις συνδρομές του για ολόκληρο το έτος στο οποίο αποχωρεί.

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΥΝΔΡΟΜΗ

4.1 Όλα τα μέλη του Σωματείου καταβάλλουν στο Σωματείο ετήσια συνδρομή το ύψος της οποίας καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση.

4.2 Μέλος το οποίο καθυστερεί την πληρωμή της συνδρομής του για ένα και μισό έτος διαγράφεται από το Σωματείο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 5

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

5.1 Τα τακτικά μέλη δικαιούνται να εκλέγουν και να εκλέγονται νοουμένου ότι έχουν τακτοποιημένες τις συνδρομές τους.

5.2 Τα μέλη δικαιούνται να ενημερώνονται επί της πορείας όλων των θεμάτων που απασχολούν το Σωματείο και να ασκούν ελεύθερη κριτική για όλες τις ενέργειες και αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου, νοουμένου ότι οι απόψεις των δεν αντιστρατεύονται τους σκοπούς ή τις αρχές του Σωματείου.

5.3 Τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του Καταστατικού και τις αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

6.1 Μέλος το οποίο δε συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις των Διοικητικών οργάνων του Σωματείου ή Παραβλάπτει τα συμφέροντα ή το κύρος του Σωματείου υπόκειται στις πιο κάτω πειθαρχικές κυρώσεις οι οποίες κοινοποιούνται γραπτώς:

Α. Παρατήρηση

Β. Προσωρινή στέρηση δικαιωμάτων κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου

Γ. Αποβολή και διαγραφή από το μητρώο μελών του Σωματείου

6.2 Οι πειθαρχικές κυρώσεις επιβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο αφού δοθεί στο μέλος το δικαίωμα να εκφράσει τις απόψεις του.

6.3 Το μέλος έχει δικαίωμα να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση η απόφαση της οποίας είναι τελεσίδικη

ΑΡΘΡΟ 7

ΠΟΡΟΙ

7.1 Οι πόροι του Σωματείου προέρχονται από συνδρομές, δωρεές, κληρονομιές και άλλες εισφορές οποιασδήποτε φύσης. Επίσης από επενδύσεις ή δραστηριότητες οποιασδήποτε νόμιμης μορφής καθώς και από την εκμετάλλευση κτιρίων και υποστατικών.

7.2 Από δικαιώματα εγγραφής μελών τα οποία ήθελαν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Τα Διοικητικά όργανα του Σωματείου είναι:

Α. Οι Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Γ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 9

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

9.1 Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μια φορά το χρόνο μέσα στους μήνες Απρίλιο – Ιούνιο σε χρόνο και τόπο που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

9.2 Η σύγκληση των τακτικών Γενικών Συνελεύσεων γίνεται μετά από σχετική πρόσκληση από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του Συνδέσμου 15 (δεκαπέντε) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα πραγματοποίησης της. Η πρόσκληση αποστέλλεται στα μέλη γραπτώς. Στην πρόσκληση αναφέρονται τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν τη Γενική Συνέλευση.

9.3 Στην Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνονται τα πιο κάτω θέματα:

Α. Επικύρωση των πρακτικών της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης.

Β. Έκθεση δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου

Γ. Ελεγμένη Ταμειακή Έκθεση με όλους τους σχετικούς λογαριασμούς

Δ. Παρατηρήσεις και συζητήσεις επί της λογοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ταμειακής έκθεσης.

Ε. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής κάθε 2 χρόνια.

ΣΤ. Άλλα θέματα τα οποία ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ως επίσης και οποιοδήποτε άλλο θέμα υποβληθεί γραπτώς από τα μέλη προς το Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου, το οποίο προσυπογράφεται από 3 μέλη του Συνδέσμου.

9.4 Σοβαρά θέματα μπορούν να παραπεμφθούν από την τακτική Γενική Συνέλευση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για συζήτηση και λήψη απόφασης νοουμένου ότι την τοιαύτη παραπομπή ζητούν το 1/3 των παρόντων μελών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

9.5 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν κατά την καθορισθείσα ώρα παρευρίσκονται το 50% συν ένα των τακτικών μελών. Αν κατά την καθορισθείσα ώρα δε διαπιστωθεί απαρτία, τότε η Συνέλευση αναβάλλεται για μίση ώρα οπότε οσαδήποτε μέλη παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία.

9.6 Πριν αρχίσουν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης εκλέγονται με ανάταση των χεριών ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνέλευσης καθώς επίσης και τριμελής Εφορευτική Επιτροπή. Η εκλογή γίνεται από και μεταξύ των τακτικών μελών τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο.

9.7 Η Εφορευτική Επιτροπή καταχωρεί σε πρακτικό το αποτέλεσμα οποιασδήποτε ψηφοφορίας το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Το εν λόγω πρακτικό ενσωματώνεται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

9.8 Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης υπογράφουν τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

9.9 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία μεταξύ των μελών που παρευρίσκονται και έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει τη νικώσα ψήφο. Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται αν ζητηθεί από 10 τουλάχιστο μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου.

9.10 Η τακτική Γενική Συνέλευση, ως το ανώτατο διοικητικό όργανο του Συνδέσμου λαμβάνει δεσμευτικές και τελεσίδικες αποφάσεις πάνω σε οποιοδήποτε θέμα νοουμένου ότι οι αποφάσεις της είναι σύμφωνες με το Καταστατικό και τις αρχές του Σωματείου.

9.11 Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει την ευθύνη για τη τήρηση της τάξης και την εφαρμογή δημοκρατικών διαδικασιών.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

10.1 Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν ζητηθεί από το 1/3 των τακτικών μελών. Στην αίτηση για σύγκληση πρέπει να αναφέρεται το θέμα και ο σκοπός της Συνέλευσης.

10.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε 15 μέρες από την λήψη της αίτησης.

10.3 Οι πρόνοιες που αναφέρονται στη Γενική Συνέλευση ισχύουν και για τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις

10.4 Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να καθαιρέσει το Διοικητικό Συμβούλιο και να διενεργήσει νέες εκλογές

ΑΡΘΡΟ 11

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

11.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη της εφαρμογής και της προώθησης των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. Χαράσσει την πολιτική και το πρόγραμμα δράσης του Σωματείου. Ερμηνεύει τις πρόνοιες του Καταστατικού και αποφασίζει και ενεργεί σύμφωνα με τις εξουσίες που του παρέχονται από αυτό.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

1. Φροντίζει ώστε η κινητή και ακίνητη περιούσια του Σωματείου να είναι εγγεγραμμένη στο όνομα του.

2. Φροντίζει για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών του Σωματείου

3. Φροντίζει για την ετοιμασία έκθεσης πεπραγμένων και δραστηριοτήτων και Ταμειακής Έκθεσης πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση.

4. Διορίζει επιτροπές από μέλη του ή άλλα μέλη του Σωματείου για εξειδικευμένη εργασία, έρευνες, μελέτες κ.α

5. Αποφασίζει για την πρόσληψη, την απόλυση και τους όρους εργοδότησης έμμισθου προσωπικού ή και έκτακτων έμμισθων συνεργατών.

6. Φροντίζει να τηρούνται:

Μητρώο Μελών (τακτικών και επίτιμων)

Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων όλων των διοικητικών οργάνων του Σωματείου.

Βιβλίο περιουσίας του Σωματείου.

Βιβλίο ταμείου στο οποίο καταχωρούνται όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.

Αριθμημένα διπλότυπα εισπράξεων και πληρωμών, βιβλίο συνδρομών και βιβλίο καταχώρησης τους, το οποίο να υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Ο Ταμίας παραλαμβάνει τα εν λόγω έντυπα έναντι υπογραφής.

11.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές και αποτελείται από τους εξής:

1. Πρόεδρο:

Εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις σχέσεις ενώπιον όλων των αρχών, εξωδίκως και δικαστικώς. Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις συζητήσεις, δίδει το λόγο στους αιτούντες και αφαιρεί αυτόν από όσους κατά την κρίση του παρεκτρέπονται. Θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία και ορίζει τη διατύπωση των σχετικών προτάσεων. Εποπτεύει τη λειτουργία του Σωματείου και προωθεί την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα όλα τα συμβόλαια προς τρίτους και γενικά κάθε έγγραφο που αφορά τη λειτουργία του Σωματείου. Σε όλες τις ψηφοφορίες ο Πρόεδρος έχει την νικώσα ψήφο σε περίπτωση ισοψηφίας για λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οιονδήποτε μέλος του Σωματείου δικαιούται να κατέχει το αξίωμα του Προέδρου μόνο για δυο (2) συνεχείς θητείες.

2. Αντιπρόεδρο:

Αναπληρώνει τον Πρόεδρο απουσιάζοντα η κωλυόμενο.

3. Γραμματέα:

Συντάσσει τα έγγραφα του Σωματείου. Έχει την ευθύνη της φύλαξης των αρχείων και της σφραγίδας του Σωματείου και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφά. Επιμελείται τα σχετικά με τη σύγκληση των συνελεύσεων και συνεδριάσεων. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των μητρώων και κρατεί τα πρακτικά.

4. Ταμία:

Διευθύνει το ταμείο του Σωματείου. Είναι ο εντεταλμένος για την είσπραξη και πληρωμή χρημάτων. Ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές βάσει αποδείξεων. Ευθύνεται για την ακριβή τήρηση των βιβλίων του ταμείου και την κανονική λειτουργία του ταμείου. Τηρεί επίσης βιβλίο όπου αναγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου. Υποβάλλει οικονομικές καταστάσεις πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση και ετοιμάζει προϋπολογισμό για τον επόμενο χρόνο. Παρέχει κάθε βοήθεια στους ελεγκτές για διεκπεραίωση του έργου τους. Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις οικονομικές συναλλαγές και την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.

5. Έφορο:

Έχει την ευθύνη της επιμέλειας των περιουσιακών στοιχείων και της ευπρεπούς διεξαγωγής των εκδηλώσεων του Σωματείου.

6. Μέλη (2)

11.3 Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου:

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διάρκειας δυο χρόνων δηλαδή από μια Τακτική Συνέλευση μέχρι την μεθεπόμενη. Σε περίπτωση διακοπής της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από την λήξη της θητείας του, για οποιοδήποτε λόγο, τότε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί θα θητεύει για δυο χρόνια.

11.4 Εκλεξιμότητα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Δικαίωμα να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τα τακτικά μέλη που ενεγράφησαν ως μέλη τρεις μήνες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης, εφ' όσον έχουν τακτοποιημένες τις συνδρομές τους. Τα μέλη του αποχωρούντος Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα επανεκλογής.

11.5 Υποβολή υποψηφιοτήτων:

Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο δυο τουλάχιστον μέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει την εγκυρότητα των υποψηφιοτήτων και ετοιμάζει κατάλογο με τα ονόματα των εγκύρων υποψήφιων και φροντίζει ώστε αυτός να περιληφθεί στην πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Σε περίπτωση μη υποβολής επαρκών υποψηφιοτήτων η θητεία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται για ένα μήνα και ορίζεται Έκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου πριν εκπνεύσει η παράταση της θητείας

3. Οι έγκυροι υποψήφιοι για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν χάνουν το δικαίωμα εκλογής τους αν αδυνατούν να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

11.6 Διαδικασία εκλογής:

Η Εφορευτική Επιτροπή εποπτεύει τη διαδικασία εκλογής έχοντας υπόψη της τις πρόνοιες του άρθρου 9.7.

1. Αν το σύνολο των έγκυρων υποψήφιων είναι επτά τότε ανακηρύσσονται όλοι ως εκλεγέντες.

2. Αν το σύνολο των έγκυρων υποψηφίων υπερβαίνει τους επτά τότε ακολουθεί μυστική ψηφοφορία για ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα ψηφοδέλτια σφραγίζονται και υπογράφονται από δυο μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και στη συνέχεια η Εφορευτική Επιτροπή καλεί τα μέλη να πάρουν το ψηφοδέλτιο τους και να ψηφίσουν σε χώρο που να εξασφαλίζει τη μυστικότητα της ψηφοφορίας. Κάθε μέλος σημειώνει τις προτιμήσεις τους σχηματίζοντας ένα + ή ένα Χ απέναντι από τα ονόματα των υποψηφίων της προτίμησης του και παραδίδει το ψηφοδέλτιο του στην Εφορευτική επιτροπή.

3. Άκυρο είναι το ψηφοδέλτιο το οποίο φέρει οποιοδήποτε σημείο αναγνώρισης ή στο οποίο ο ψηφοφόρος ψήφισε περισσότερους από επτά υποψηφίους.

4. Μετά την ψηφοφορία η Εφορευτική Επιτροπή ετοιμάζει κατάλογο των υποψηφίων που έχουν εκλεγεί καθώς και κατάλογο των επιλαχόντων με τον αριθμό ψήφων που πήρε ο καθένας και τους παραδίδει υπογραμμένους στον πρόεδρο της Συνέλευσης ο οποίος φροντίζει ώστε ο κατάλογος των εκλεγέντων να αναρτηθεί στο εξαγγελτήριο του Σωματείου και να δημοσιευτεί στον Τύπο.

5. Οι υποψήφιοι δικαιούνται να παρίστανται κατά την διαλογή των ψήφων χωρίς όμως δικαίωμα παρέμβασης

6. Ενστάσεις κατά των εκλογών υποβάλλονται εντός 24 ωρών και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των νόμων.

7. Σε περίπτωση ισοψηφίας για την τελευταία ή τις τελευταίες θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τότε το θέμα λύεται με κλήρο από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης.

11.7

1. Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην πρώτη του Συνεδρία εντός 8 ημερών από της εκλογής του και καταρτίζεται σε σώμα.

2. Την πρώτη αυτή συνεδρία συγκαλεί το γηραιότερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά τουλάχιστον ανά διμηνία και έκτακτα όποτε το ζητήσουν 3 μέλη.

11.8 Λειτουργία – Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται τουλάχιστον 4 από τα μέλη του.

2. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει τη νικώσα ψήφο. Όλες οι αποφάσεις καταχωρούνται στα πρακτικά.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να ορίζει ειδικές επιτροπές από μέλη του στις οποίες μπορούν να μετέχουν και μέλη του Σωματείου για τον χειρισμό οποιουδήποτε θέματος, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εν λόγω επιτροπές είναι υπόλογες στο Διοικητικό Συμβούλιο.

11.9 Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο παραδίδει την Διοίκηση στο νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο εντός 10 ημερών σε κοινή συνεδρία των δυο συμβουλίων.

11.10 Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Αν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχόμενες τακτικές συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει αυτόματα από το αξίωμα του.

2. Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση του Διοικητικού Συμβουλίου για οποιοδήποτε λόγο η θέση προτείνεται πρώτα κατά σειρά στους επιλαχόντες και στη συνέχεια, αν εξακολουθεί να υπάρχει κενή θέση, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να επιλέξει τακτικά μέλη του Συνδέσμου για πλήρωση των κενών θέσεων.

11.11 Παραίτηση Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Αν για οποιονδήποτε λόγο τα αρχικώς εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθούν κάτω από 5, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο παύει να υφίσταται για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. Η σύγκληση της Συνέλευσης γίνεται το αργότερο μέσα σε 15 μέρες με απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία έχουν απομείνει. Στην περίπτωση αυτή οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται κατ' ευθείαν στην Εφορευτική Επιτροπή κατά την διάρκεια της Συνέλευσης.

2. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων είναι μικρότερος του αριθμού που προβλέπει το Καταστατικό, τότε για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 12

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

12.1 Κατά την διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή.

12.2 Τα μέλη της Επιτροπής εκλέγονται από τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου που έχουν δικαίωμα ψήφου και τα οποία δεν είναι υποψήφια για το Διοικητικό Συμβούλιο.

12.3 Η Εξελεγκτική Επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο των βιβλίων και των λογαριασμών του ταμείου καθώς και των περιουσιακών βιβλίων και υποβάλλει το αργότερο μέχρι την 1η Μαρτίου λεπτομερή έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου που έχει διενεργήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να την καταθέσει στην ετήσια Γενική Συνέλευση.

12.4 Η θητεία της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι διετής και συμβαδίζει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

12.5 Η Εξελεγκτική Επιτροπή δικαιούται να προβαίνει σε έλεγχο των λογαριασμών και βιβλίων του ταμείου οπότε το θεωρήσει αναγκαίο ή όποτε το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

12.6 Αν κατά την κρίση της Επιτροπής παρουσιάζονται οποιεσδήποτε ατασθαλίες, τότε ζητεί από το Διοικητικό Συμβούλιο Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση σε διάστημα 15 ημερών.

ΑΡΘΡΟ 13

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο δε διαλύεται εκτός αν τα τακτικά μέλη του παραμείνουν λιγότερα από τον αριθμό μελών που προβλέπει ο νόμος, οπόταν η περιουσία του διατίθεται στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ).

ΑΡΘΡΟ 14

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

14.1 Για την τροποποίηση του Καταστατικού συγκαλείται ειδική Καταστατική Γενική Συνέλευση η οποία βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται πέραν του 50% των τακτικών μελών. Τα τακτικά μέλη τα οποία απουσιάζουν από την Κύπρο δε λαμβάνονται υπόψη για το καθορισμό της απαρτίας.

14.2 Για λήψη απόφασης για καταστατική αλλαγή απαιτείται πλειοψηφία ¾ (τριών τετάρτων) των παρόντων μελών αλλά για την τροποποίηση των σκοπών απαιτείται η συναίνεση των ¾ του συνόλου των μελών.

14.3 Καθ' όλα τα άλλα ισχύουν οι πρόνοιες του σχετικού άρθρου περί Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

ΑΡΘΡΟ 15

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

15.1 Το Σωματείο παραμένει πάντοτε προσηλωμένος στις αρχές και τους σκοπούς του. Είναι ακομμάτιστος και ουδεμία ανάμειξη έχει στην πολιτική.

15.2 Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα πλαίσια των σκοπών, των αρχών και των επιδιώξεων του Σωματείου όπως καθορίζονται στο Καταστατικό.

15.3 Η αρμοδιότητα για την τελική ερμηνεία των προνοιών του Καταστατικού ανήκει στη Γενική Συνέλευση.

15.4 Για πιο εύρυθμη λειτουργία του Σωματείου και πιο λεπτομερειακή ρύθμιση του παρόντος Καταστατικού εκδίδονται κανονισμοί των οποίων η έγκριση και τροποποίηση ανήκει στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.